තෙතමනය සම්බන්ධ ගැටළු

 ඇතුලත

 ඇතුලත

අපගේ ටයිල් බන්ධන කාරක, තුනී ජල ආරක්ෂණ පටල ලෙස යෙදීම සඳහා සුදුසු වේ

සුමට හා ක්‍රීම් ස්වභාවයකින් යුත් ටයිල් මැලියම්, ටයිල් තුලට ජලය කාවැද්දීම අවහිර කරයි. විවිධ උපස්ථර සඳහා භාවිතා කළ හැක.

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

 පිටත

ඒවා ගොඩනැගිලි වල බාහිර භාවිතය සඳහා ද උචිත වන අතර ජල ආරක්ෂණ උපස්ථර ලෙස ක්‍රියා කරයි.

පහසුවෙන් ජලය උරා ගන්නා ටයිල් සඳහා ජල ආරක්ෂණ උපස්ථර ලෙස යෙදිය හැක.

 පිටත

 පර්යන්ත

 පර්යන්ත

ඉදිකිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා අවශ්‍යය සියළුම ටයිල් කිරීමේ මෙවලම් හා උපකරණ අපි ආවරණය කරමු

ඔබේ ටයිල් කිරීමේ වැඩ කටයුතු කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍යය ග්‍රවුට්, මිශ්‍රණ, මැලියම්, මට්ටම් කිරීමේ මෙවලම්, ටයිල් ස්පේසර් සහ ටයිල් කැපීමේ යන්ත්‍ර ඇතුළු සියල්ල අප වෙතින් ලබාගත හැක.

ඇතුලත

 ඇතුලත

අපගේ ටයිල් බන්ධන කාරක, තුනී ජල ආරක්ෂණ පටල ලෙස යෙදීම සඳහා සුදුසු වේ

සුමට හා ක්‍රීම් ස්වභාවයකින් යුත් ටයිල් මැලියම්, ටයිල් තුලට ජලය කාවැද්දීම අවහිර කරයි. විවිධ උපස්ථර සඳහා භාවිතා කළ හැක.

පිටත

 පිටත

ඒවා ගොඩනැගිලි වල බාහිර භාවිතය සඳහා ද උචිත වන අතර ජල ආරක්ෂණ උපස්ථර ලෙස ක්‍රියා කරයි.

පහසුවෙන් ජලය උරා ගන්නා ටයිල් සඳහා ජල ආරක්ෂණ උපස්ථර ලෙස යෙදිය හැක.

පර්යන්ත

 පර්යන්ත

ඉදිකිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා අවශ්‍යය සියළුම ටයිල් කිරීමේ මෙවලම් හා උපකරණ අපි ආවරණය කරමු

ඔබේ ටයිල් කිරීමේ වැඩ කටයුතු කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍යය ග්‍රවුට්, මිශ්‍රණ, මැලියම්, මට්ටම් කිරීමේ මෙවලම්, ටයිල් ස්පේසර් සහ ටයිල් කැපීමේ යන්ත්‍ර ඇතුළු සියල්ල අප වෙතින් ලබාගත හැක.

සදර්න් හවුස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ඉදිකිරීමේ ශේස්ත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා සිමෙන්ටෝ රසායනික නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සිමෙන්ටෝ සන්නාමය විකිණීම සඳහා බලයලත් සමාගම අපයි. 

නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට කැමතිද?

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අප වෙත ලබාදීමෙන් දැනට පවත්නා සහ ඉදිරියට එන නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබාගත හැක.

සිමෙන්ටෝ

නවතම නිෂ්පාදන සහ අනෙකුත් විස්තර සඳහා අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හරහා සම්බන්ධ වන්න.