ටයිල් අළුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්යයන්

 ටයිල් නිමාව 

 ටයිල් නිමාව

අපගේ නිෂ්පාදන ඔබගේ ටයිල් ඇලවීමේ කාර්යයන් පහසු කරයි.

නිවාස හා ඉදි කිරීම් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා අවශ්‍යය ටයිල් මැලියම් සහ රසායනික විසඳුම් මාලාවක් අපි ආවරණය කරමු

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

 ජල ආරක්ෂණ

ටයිල් මතු පිට තෙතමනය වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍යයතා සම්පූර්ණ විසඳුම් අපි ලබා දෙමු.

අපගේ ටයිල් බන්ධන කාරක හා රසායනික විසඳුම් ජලයට නිරාවරණය වී ඇති බිම්, බිත්ති සහ වෙනත් උපස්ථර වල ජල ආරක්ෂණ පටල ලෙස ක්‍රියා කරයි.

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

 ජල ආරක්ෂණ

 ටයිල් නිමාව 

 ටයිල් නිමාව

නිවාස හා ඉදි කිරීම් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා අවශ්‍යය ටයිල් මැලියම් සහ රසායනික විසඳුම් මාලාවක් අපි ආවරණය කරමු

නිවාස හා ඉදි කිරීම් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා අවශ්‍යය ටයිල් මැලියම් සහ රසායනික විසඳුම් මාලාවක් අපි ආවරණය කරමු

 ජල ආරක්ෂණ

 ජල ආරක්ෂණ

ටයිල් මතු පිට තෙතමනය වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍යයතා සම්පූර්ණ විසඳුම් අපි ලබා දෙමු.

අපගේ ටයිල් බන්ධන කාරක හා රසායනික විසඳුම් ජලයට නිරාවරණය වී ඇති බිම්, බිත්ති සහ වෙනත් උපස්ථර වල ජල ආරක්ෂණ පටල ලෙස ක්‍රියා කරයි.

දැන්වීම

ඉක්මණින් පැමිණෙයි

සදර්න් හවුස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, ඉදිකිරීමේ ශේස්ත්‍රයේ නියැළෙන්නන් සඳහා සිමෙන්ටෝ රසායනික නිෂ්පාදන සැපයීම සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන්නෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සිමෙන්ටෝ සන්නාමය විකිණීම සඳහා බලයලත් සමාගම අපයි. 

නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට කැමතිද?

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අප වෙත ලබාදීමෙන් දැනට පවත්නා සහ ඉදිරියට එන නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර ලබාගත හැක.

සිමෙන්ටෝ

නවතම නිෂ්පාදන සහ අනෙකුත් විස්තර සඳහා අපගේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු හරහා සම්බන්ධ වන්න.